montaz realizacia zimna zahradaSamotná montáž a realizácia je jednou z najnáročnejších súčastí realizácie zimnej záhrady.

Je to z oprávneného dôvodu, že zimnú záhradu je potrebné usadiť a namontovať už na exitujúcu stavbu, stenu – strechu. Vo väčšine prípadov realizácia je v neideálnych podmienkach... V tomto bode realizácie dochádza na trhu pomerne často k nedoriešeným a technicky nezvládnuteľným montážam zimných záhrad. Jedným z hlavných problémov je napojenie konštrukcie, strechy – či už presklenej alebo krytiny na pôvodnú strechu, stenu – kde hrozí zatekanie z dôvodu spätnej vody (voda má tendenciu ísť vzostupným smerom). Našim spôsobom montáži predchádzame týmto problémom, z dôvodu klampiarských prác, ktoré sa priamo vykonávajú na mieste realizácie a prispôsobujú sa tak aktuálnemu stavu..

Nemalej pozornosti je potrebné venovať aj napojeniu zimnej záhrady na existujúce základy, nakoľko je to druhé najslabšie miesto pri montáži z dôvodu premŕzania. Nesúhlasíme s častým tvrdením niektorých realizátorov zimných záhrad, že zimnú záhradu postačuje len položiť a ukotviť o základ. Je to z dôvodu, že medzi základom a spodným ukotvovacím profilom je medzera, ktorá v zimnom období je slabým miestom z dôvodu premŕzania a následne vnikaním vlhkosti či už do základov, alebo do interiéru... Tento nemalý problém sme vyriešili použitím komprimačného systému, ktorý plní funkciu pružného izolantu spomínanej medzery.